Што се потрошувачки кредити и како се регулирани

Под потрошувачки кредити се подразбираат сите кредити кои ги користат физички лица но кои се користат заради остварување на цели кои не се поврзани со вршење на трговска, деловна или професионална дејност, на износ до 75.000 евра, кои не се обезбедени со хипотека врз недвижен имот или со кои не се стекнува недвижен имот во… Continue reading Што се потрошувачки кредити и како се регулирани

Кои информации треба да ги содржи рекламата за потрошувачки кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, финансиските институции во своите реклами потребно е транспарентно на јасен, прецизен и лесно видлив начин да ги наведат следните податоци за потрошувачкиот кредит:   каматната стапка, дали е фиксна или варијабилна или и двете, со детали за сите надоместоци вклучени во вкупните трошоци на… Continue reading Кои информации треба да ги содржи рекламата за потрошувачки кредит?

Кои информации финансиските институции, се обврзани да ти ги пренесат пред да склучиш договор за кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, финансиските институции пред да го склучиш договорот за потрошувачки кредит, се должни во писмена форма или преку друг траен медиум, да ти ги дадат сите информации за кредитот на посебен формулар, преку кој ќе можеш да направиш споредба на различни понуди, со цел да… Continue reading Кои информации финансиските институции, се обврзани да ти ги пренесат пред да склучиш договор за кредит?

Кои информации мора да ги содржат договорите за кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити,  Договорот за кредит, на јасен и прецизен начин покрај општите податоци како што се видот на кредитот, податоци за корисникот и за кредиторот, мора да содржи информации најмалку за:   –  траењето на договорот за кредит;   –  вкупниот износ на кредитот и условите… Continue reading Кои информации мора да ги содржат договорите за кредит?

Право на откажување од договорот за потрошувачки кредит

Доколку си склучил договор за кредит, но по склучувањето си забележал дека условите во договорот не се согласно претходно договореното со финансиската институција, односно доколку се предвидени камата, трошоци или надоместоци поголеми од тие што претходно биле искомуницирани со тебе, или едноставно си го променил мислењето и не сакаш да го користиш кредитот, имаш право… Continue reading Право на откажување од договорот за потрошувачки кредит

Што е годишна стапка на вкупните трошоци или СВТ?

Стапка на вкупни трошоци или СВТ е дисконтна стапка изразена на годишно ниво како однос на вкупните трошоци на кредитот и вкупниот износ на кредитот.   Вкупните трошоци на кредитот, се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии како што се провизија за обработка на барањето за кредит, провизија за одобрување и администрирање на кредитот и кои… Continue reading Што е годишна стапка на вкупните трошоци или СВТ?

Скриени трошоци

Доколку си го читал Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, или доколку си прочитал барем дел од правните совети објавени од нашето здружение Кредит Протект, ќе речеш како може трошоците да бидат скриени кога финансиските институции законски се обврзани да бидат транспарентни и да ми ги соопштат сите трошоци поврзани со… Continue reading Скриени трошоци

Што е отстапување на кредит и во кои случаи постои пречекорување на овластувањето што го имаат при наплата?

Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити им дава можност на кредиторите, побарувањето кое произлегува од договор за потрошувачки кредит да го пренесе на трето лице, и со тоа доверител, односно лице кое го има побарувањето од кредитот да биде тоа трето лице.   Во случај ако кредиторот го отстапи побарувањето од… Continue reading Што е отстапување на кредит и во кои случаи постои пречекорување на овластувањето што го имаат при наплата?

Права и обврски при предвремена отплата на кредитот

Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити предвидува дека имаш право во било кое време да го платиш, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот без дополнителни трошоци (освен оние што ги дозволува законот). Во тој случај имаш право на намалување на вкупните трошоци на кредитот, кое се состои од каматата и… Continue reading Права и обврски при предвремена отплата на кредитот

Што е ништовност на договор за кредит и во кои случаи може да се бара ништовност на договорот за кредит?

Согласно Законот за облигационите односи, ништовен е договорот кој не е во согласност со Уставот, законите и добрите обичаи. Во случај на ништовност на договорот секоја договорна страна е должна да и го врати на другата сето она што го примила врз основа на таквиот договор, а ако тоа не можно, или ако природата на… Continue reading Што е ништовност на договор за кредит и во кои случаи може да се бара ништовност на договорот за кредит?